Olof Palme i Tiden 1953-1986

Tiden är en socialdemokratisk tidskrift för idé och debatt, grundad av Hjalmar Branting 1908. Nedan finner du de Tiden-artiklar som Olof Palme skrev eller medverkade i.

Hinder vid startlinjen (pdf)

Tiden 1953. » 45(1953):8, s. 497-485

 • Ur textens inledning:Föreställningar om önskvärdheten av ’lika start’ för alla medborgare har ganska länge tillhört de gemensamma demokratiska värdenormerna. Länge ansågs detta jämlikhetsideal uppfyllt i och med att flertalet människor utsattes i Vår Herres hage med ungefärligen samma fysiska och psykiska utrustning. […]

Reformpolitik vid skiljevägen (pdf)

Tiden 1955. » 47(1955):3, s. 135-142. Av Assar Lindbäck och Olof Palme

 • Ur textens inledning:Ingen förnekar numera, att socialdemokratin varit socialpolitikens bärare framför andra partier i Sverige. Socialdemokratins inriktning på socialpolitiskt reformarbete har till och med varit så karakteristiskt för partiet, att allmänheten ofta kommit att sätta likhetstecken mellan socialpolitik och socialdemokratisk politik. […]

Parlamentariska perspektiv (pdf)

Tiden 1960. » 52(1960):2, s. 75-85

 • Ur textens inledning:Ernst Wigforss har skrivit en mycket vital bok. Måttet på dess vitalitet är bland annat författarens förmåga att ompröva sina tidigare ståndpunkter. […]

Radikal förnyelse (pdf)

Tiden 1960. » 52(1960):7, s. 407-417

 • Ur textens inledning:John Strachey, bl. a. Försvarsminister i labourregeringen efter kriget, har i en för några år sedan utgiven bok [Contemporary Capitalism, 1956] skrivit en inträngande analys av den västerländska demokratins inverkan på den ekonomiska utvecklingen. […]

Socialdemokratisk press partimegafoner eller debattorgan? (pdf)

Tiden 1964. » 56(1964):1, s. 19-21

 • Ur textens inledning:Som en uppföljning av den senare tidens debatt om den socialdemokratiska pressens uppgifter och problem har Tiden riktat några till denna diskussion hörande frågor till chefredaktörerna vid fyra dagstidningar knutna till arbetarrörelsen och till två av socialdemokratins yngre företrädare i riksdagen. […]

Universiteten och samhället (pdf)

Tiden 1968. » 60(1968):7, s. 397-406

 • Ingress:Samhället kan aldrig dra sig undan ansvaret för den högre undervisningens planering, dimensionering och allmänna inriktning, skriver här statsrådet Olof Palme i en artikel där också frågan om universitetens demokratisering tas upp och kritiken mot UKAS ventileras.

Till minnet av Gustav Möller (pdf)

Tiden 1970. » 62(1970):8, s. 455-456

 • Ingress:Den 15 augusti avled Gustav Möller. Under hans långa tid som socialminister grundlades den svenska välfärdspolitiken. Möller var också under lång tid partisekreterare, chef för Tidens förlag och redaktör för tidskriften Tiden. Vi återger här de anförande som Tage Erlander och Olof Palme höll vid Möllers begravning.

Socialdemokratin i Europa starkare än någonsin (pdf)

Tiden 1972. » 64(1972):7/8, s. 391-403

 • Ingress:Idag har socialdemokratin en starkare ställning i Europa än någonsin tidigare, hävdar Olof Palme i denna intervju som Tiden-redaktionen gjorde på Harpsund i somras. Han menar också att den nu pågående diskussionen om den långsiktiga ekonomiska och sociala utvecklingen innebär en utomordentlig ideologisk chans för den demokratiska socialismen. I intervjun riktar Palme bl a en mycket hård kritik mot vissa kretsar i näringslivet; han menar att det skett en partipolitisering av näringslivets organisationsapparat.

Ett demokratiskt genombrott (pdf)

Tiden 1973. » 65(1973):7, s. 388-398

 • Ur ingressen:Det traditionella välfärdsbegreppet måste vidgas, skriver Olof Palme bl a i sin artikel om solidaritet, trygghet och social gemenskap i det moderna samhället. De sociala målsättningarna måste i större utsträckning även prägla livet i produktionen, maktrelationerna måste förändras, vilket innebär en demokratisering men också är en förutsättning för att en social förändring av arbetslivet skall kunna uppnås. […]

Socialdemokratin och befrielsekampen i Södra Afrika (pdf)

Tiden 1976. » 68(1976):6, s. 309-313

 • Ur ingressen:Mot bakgrund av den senaste tidens övergrepp på den svarta befolkningen i Soweto tar statsminister Olof Palme upp situationen i Södra Afrika. Människor som söker fred och framsteg och endast möts med förtryck och exploatering kommer till slut att tillgripa våld. […]

Hans gärning lever i den svenska vardagen (pdf)

Tiden 1985. » 77(1985):7, s. 360-365. Anförande vid minneshögtid för Tage Erlander 1985-06-30.

 • Ur ingressen:’Som riksdagsman och sedan som nära medarbetare till Gustav Möller var Tage Erlander en av dem som under 1930-talet började bygga folkhemmet. […]’

Ett rejält nederlag för nyliberalismen (pdf)

Tiden 1985. » 77(1985):8, s. 429-437

 • Ur ingressen:Valet 1985 markerade inte, på samma sätt som under socialdemokratins stora avgörande segrar i kampen för ett bättre samhälle, en seger i någon enskild ’stor fråga’. Men det blev, på sitt sätt, ett lika avgörande val som 30-talets eller det sena 50-talets ATP-val. […]

Våra framtidsfrågor » sysselsättning och välfärd. Olof Palme vid Harvard (pdf)

Tiden 1986. » 78(1986):8, s. 497-485. Övers. Lennart J Lundkvist. Anförande vid Harvard University, 1984-04-03

 • Ingress:Tiden publicerar här det tal som Olof Palme höll vid Harvarduniversitetet den 3 april 1984. En mindre del i inledningen, huvudsakligen citat av ett tal av Bruno Kreisky, har uteslutits.