Olof Palmes arkiv


Denna webbplats drivs av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), i samarbete med Palmefonden, Palmecenter och Olof Palmes familj.
Här har successivt material ur Olof Palmes arkiv gjorts tillgängligt för allmänheten. Därmed ska alla intresserade kunna använda Internet för att ta del av originaldokument som tidigare endast funnits hos ARAB i Huddinge.

Avsikten är att webbplatsen ska spegla Olof Palmes politiska verksamhet såväl tematiskt som kronologiskt. Inskannade originalhandlingar som manuskript till tal och artiklar har kompletteras med bilder, ljud- och videoupptagningar,
samt ytterligare dokument som belyser tillkomst och reaktioner.

Det är dock viktigt att veta att webbplatsen inte omfattar hela Olof Palmes arkiv.
Materialet på denna webbplats är ett litet urval av över 1 000 digitaliserade dokument (>30 000 sidor).

Den mest kompletta bilden av arkivet fås som tidigare via de olika förteckningar och register som finns vid ARAB.

Webbplatsen är i dess nuvarande form ett projekt där vi har provat oss fram för att på bästa sättet kunna göra arkivmaterialet tillgängligt.
Vi reserverar oss därmed för eventuella störningar som kan förekomma under arbetet.

Här berättar Stellan Andersson mer om Olof Palmes arkiv.