Miljö

Från mitten av 1960-talet spelade miljöfrågorna en framträdande roll i Olof Palmes politiska gärning. 1972 hölls Förenta Nationernas första stora miljökonferens i Stockholm där man lade fast riktlinjerna för en framtida internationell miljövårdspolitik. I ett tal i Nyköping den 7 maj 1985 konstaterade Olof Palme: ?Miljöfrågorna är tillsammans med fredsfrågan och kampen mot arbetslösheten den viktigaste politiska framtidsfrågan just nu. […] Kampen mot den globala miljöförstöringen är en central uppgift. Vi måste skydda ozonskiktet runt vår jord. Vi måste hejda nedsmutsningen av världshaven. Vi måste stoppa skövlingen av urskogarna och hejda ökenutbredningen. Och vi måste få internationell uppslutning i ansträngningarna att minska luftföroreningarna.?