Energipolitik

Energifrågorna kom under 1970-talet att ställas i den politiska debattens centrum. Kärnkraftens risker uppmärksammades, liksom de fossila bränslenas miljöförstörande effekter. Följderna av 1973 års oljekris med ransonering och kraftigt höjda priser visade på frågans stora allvar. I ett tal i Sundsvall den 1 februari 1975 presenterade Olof Palme i ?fyra hörnpelare? socialdemokratins handlingsprogram för den framtida energipolitiken. Betydelsen av ett stort folkligt deltagande i beslutsprocessen underströks: ?Energin är ett medel för att uppnå den samhällsutveckling vi önskar. Energin är en resurs som skall göra det lättare att förverkliga våra sociala mål. För att behärska sin egen framtid måste människorna behärska den tekniska utvecklingen och inrikta den på sådant som kan skydda och förbättra samhällsmiljön, och öka välfärden. Att värdera, styra och stimulera den tekniska utvecklingen från dessa utgångspunkter blir en ofrånkomlig uppgift för det demokratiska samhället. Energifrågan blir därmed inte en exklusiv angelägenhet för tekniker och experter. Den berör varje medborgare, hans eller hennes möjligheter att förverkliga sina önskningar om framtiden.?